Địa điểm của chúng tôi
Hiện tại chúng tôi có ba địa điểm trong khu vực Las Vegas để giúp bạn đáp ứng nhu cầu y tế của mình. Tìm một vị trí gần bạn nhất, lên lịch cuộc hẹn hoặc liên hệ với các địa điểm của chúng tôi bên dưới:
Rainbow Location
6870 S Rainbow Blvd. Suite 106-107
Las Vegas, NV 89118
Điện thoại: (702) 396-6000
Số fax: (702) 396-6001
Office hours
Monday - Saturday 9am - 5pm
Drug Screening
Monday - Friday 8am - 7pm
Saturday 9am - 5pm
    
Nellis Location
2208 South Nellis Blvd
Las Vegas, NV 89104
Điện thoại: (702) 475-9000
Số fax: (702) 475-9222
Office hours
Monday - Friday 9am - 5pm
    
Ft. Apache Location
5270 S Ft. Apache Rd ste 330
Las Vegas, NV 89134
Điện thoại: (702) 776-6720
Số fax: (702) 776-7907
Office hours
Monday - Friday 9am - 5pm