Nhà cung cấp bảo hiểm
Chúng tôi chấp nhận hầu hết các kế hoạch bảo hiểm lớn. Mặc dù vậy, vì những thay đổi nhanh chóng trong nhiều loại công ty bảo hiểm có kế hoạch cung cấp, nên luôn luôn liên hệ với chúng tôi để đảm bảo rằng chúng tôi vẫn chấp nhận bảo hiểm của bạn. Các kế hoạch bảo hiểm mà chúng tôi hiện đang chấp nhận, bao gồm các kế hoạch được liệt kê bên dưới. Tuy nhiên, chúng tôi liên tục bổ sung các kế hoạch mới, vì vậy hãy đảm bảo liên hệ với chúng tôi nếu bạn không thấy kế hoạch của mình được liệt kê:
Không tìm thấy nhà cung cấp phù hợp.
Aetna
Aetna Better Health
Affiliated Health Funds
AHCCCS (AZ Medicaid)
Amerigroup
Anthem Medicaid
Beech Street
Blue Cross Blue Shield
Cigna and Great West
Coventry
Culinary
GHI/Emblem Health
Health Plan of Nevada (PPO, HMO, and Medicaid)
HealthSmart
Humana
Industrial Health Group
Medi-Cal
Medicare
MutliPlan
Nevada Medicaid
OneHealth
PHCS
Sierra Health and Life
Silver Summit
Summerlin Life & Health
Teachers Health Trust
Tricare PPO
Tricare Prime (HMO)
United Healthcare
Universal Health Network