Điền vào các biểu mẫu Intake trước thời hạn
Điều cuối cùng bạn muốn làm khi một cái gì đó thực sự cấp bách là điền vào giấy tờ. Nếu bạn mới đến phòng khám của chúng tôi, xin vui lòng tải xuống các mẫu đơn này và điền chúng trước thời hạn. Cũng xin nhớ mang theo thẻ bảo hiểm và phương thức thanh toán của bạn.